Lấy ý kiến 4 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy, chữa cháy

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (TCKTQG) về Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 9: Khí chữa cháy HFC-227ea quy định các yêu cầu riêng biệt đối với hệ thống chữa cháy bằng khí HFC-227ea. Tiêu chuẩn này bao gồm các thông tin chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, cách sử dụng, phương pháp thiết kế và điều kiện an toàn.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea hoạt động tại các áp suất danh nghĩa 25 bar, 42 bar và 50 bar được nén bằng nitơ. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Đối với dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 13: Khí chữa cháy IG-100, phạm vi áp dụng quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-100 dùng trong các hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

 Ảnh minh hoạ

Dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 14: Khí chữa cháy IG-55 cũng quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-55 dùng trong hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Dự thảo TCKTQG Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống – Phần 15: Khí chữa cháy IG-541 quy định các yêu cầu riêng cho khí chữa cháy IG-541 dùng trong hệ thống chữa cháy bằng khí. Tiêu chuẩn này bao gồm các nội dung chi tiết về tính chất vật lý, đặc tính kỹ thuật, sử dụng an toàn và áp dụng cho hệ thống làm việc tại các áp suất danh nghĩa 150 bar, 200 bar và 300 bar ở 150C. Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các hệ thống tại các điều kiện áp suất khác.

Phong Lâm

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích