Lào Cai: Rà soát công trình trình đập, hồ chứa cần sửa chữa trước và sau mùa mưa lũ

(Xây dựng) – UBND tỉnh Lào Cai vừa có Văn bản số 5968/UBND-NLN yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

Lào Cai: Rà soát công trình trình đập, hồ chứa cần sửa chữa trước và sau mùa mưa lũ
Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đập, hồ chứa trước và sau mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hằng năm, chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đập, hồ chứa trước và sau mùa mưa lũ; kiểm tra đánh giá sự cần thiết đầu tư theo đề nghị của địa phương, tổng hợp sắp xếp theo thứ tự ưu tiên danh mục công trình cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, đầu tư.

Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh các nội dung: Thống kê các nhiệm vụ phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật về quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa; tình hình quản lý, sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa; đăng ký khai thác tài nguyên nước hoặc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định tại Nghị định 02/2023/NĐCP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 15/4/2024.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo, tổng hợp báo cáo đúng thời gian yêu cầu. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn được giao quản lý thực hiện: Thống kê các nhiệm vụ phải thực hiện theo yêu cầu của pháp luật về quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa; tình hình quản lý, sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa; đăng ký khai thác tài nguyên nước hoặc lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP. Tổ chức thực hiện rà soát, đề suất nhu cầu đầu tư sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung.

Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, hoàn thành trong quý I/2024. Trong đó, lưu ý giải quyết các tồn tại trong vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi chưa được xử lý. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trước ngày 05/4/2024.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích