Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Năm 2023 là năm quan trọng để phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025, cũng như hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và hoành thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, đến nay nhiều nội dung, nhiệm vụ tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG còn chậm, nhất là các nội dung liên quan đến giải ngân. Ngoài ra còn một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần triển khai còn rất chậm.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nội dung, mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2023, vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản số 5634/UBND-TH yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia những tháng cuối năm 2023.

Văn bản ghi rõ, đến nay nhiều nội dung, nhiệm vụ tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, nhất là các nội dung liên quan đến giải ngân. Lũy kế vốn kế hoạch thực hiện năm 2023 đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh mới giải ngân 578.629/1.935.730 triệu đồng, đạt 29,8% kế hoạch Trung ương giao (trong đó, vốn đầu tư giải ngân đạt 60% kế hoạch, vốn sự nghiệp giải ngân đạt 9,2% kế hoạch). Một số nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần triển khai còn rất chậm như: Hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất; sắp xếp dân cư; hỗ trợ phát triển sản xuất; khởi nghiệp kinh doanh; hỗ trợ khoán và bảo vệ rừng; đào tạo tập huấn… kế hoạch vốn năm 2024 Trung ương dự kiến giao rất lớn gần 1.700 tỷ đồng. 

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đối với các tiêu chứ, nội dung, nhiệm vụ, tiểu dự án, dự án thành phần các Chương trình MTQG đã được UBND tỉnh phân công thực hiện. Chủ động giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khớ khăn, vướng mắc của các nội dung được giao chủ trì.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu các cơ quan trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm rà soát các quy định hiện hành về thực hiện các chương trình MTQG, chỉ ra những quy định còn bất cập trong thực tiễn triển khai, từ đó sửa đổi, bổ sung những quy định thuộc thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách…người đứng đầu các cơ quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng nội dung, dự án không triển khai được do chưa có quy định hướng dẫn của ngành, đơn vị mình.

Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Xác định việc thực hiện các chương trình MTQG là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức của hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia; nguồn vốn thực hiện các Chương trình MTQG là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình có hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình.

Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã rà soát, đề xuất điều chỉnh gửi cơ quan thường trực các chương trình mục tiêu quốc gia tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao tại Quyết định 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022; Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao. Trường hợp không hoàn thành chỉ tiêu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc đã không kịp thời rà soát và đề xuất điều chỉnh. 

Công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp huyện cần chi tiết cụ thể đến mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc, giải pháp tháo gỡ theo từng lĩnh vực, từng dự án thành phần. Nghiên cứu thành lập tổ công tác hoặc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi sát sao, chịu trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công.

Chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chức năng cùng cấp thực hiện: Tập trung công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tạo quy đất ở, đất sản xuất gắn kết với công tác quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư cho từng địa bàn. Đẩy nhanh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, trong đó ưu tiên cho các hộ thuộc đối tượng trong kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia được hỗ trợ nhà ở. 

Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, kiên quyết rà soát, điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng mắc về thủ tục sang thực hiện dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền được giao và báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền. 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương trong việc thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá đối với vật liệu xây dựng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật; định kỳ hằng tháng, cập nhật giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, bảo đảm sát với giá thị trường, tổng hợp cung cấp thông tin gửi về các Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Tài chính trước ngày 25 hằng tháng để phục vụ cho công tác công bố giá theo quy định.

Các sở, ban, ngành (chủ đầu tư) và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch chi tiết, cam kết giải ngân vốn đối với từng dự án, từng nguồn vốn theo từng tháng, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021, 2022 chuyển tiếp sang năm 2023 và giải ngân trên 90% kế hoạch vốn giao năm 2023; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư), Sở Tài chính (đối với vốn sự nghiệp) trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp chung. Định kỳ hằng tuần các đơn vị được giao dự toán, UBND cấp huyện báo cáo tiến độ giải ngân nguồn vốn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn theo đúng quy định và ngay sau khi có khối lượng; chủ động rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2023 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, gây lãng phí nguồn vốn và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn các chương trình MTQG năm 2023…

Nguồn: Báo doanhnghiepthuonghieu

Bạn cũng có thể thích