Lào Cai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Lào Cai vừa có Văn bản số 6677/UBND-XD yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài và trên 95% kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023.

Lào Cai đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Lào Cai phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài và trên 95% kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các Ban chuyên ngành và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, cụ thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2023.

Các đơn vị được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý, thay thế kịp thời các công chức, viên chức yếu kém, tiêu cực không hoàn thành nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; thực hiện thu hồi tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư theo quy định, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đầu tư công, nhất là trong công tác thẩm định, kiểm soát chi đồng thời tăng cường hậu kiểm.

Kết thúc năm 2023, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về kế hoạch giải ngân. Kho bạc Nhà nước tỉnh kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đặc biệt qua hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Công bố công khai kết quả giải ngân của các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông cơ chế, chính sách về đầu tư công, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, những cơ quan, đơn vị làm tốt, mô hình hay, phát hiện những nơi làm chưa tốt hoặc có tiêu cực.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích