Duyệt theo chuyên mục

Nghiên cứu – Trao đổi

Công nghệ xử lý chất thải mới nổi tiềm năng

Thuật ngữ “công nghệ mới nổi” đề cập công nghệ đang phát triển hoặc công nghệ sẽ được phát triển trong tương lai gần. Một công nghệ “mới nổi” có thể là công nghệ tiên tiến nhưng không nhất thiết là công nghệ mới, nó có thể được nâng cấp từ…