Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần MTV VT

Văn bản của Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh nêu rõ, ngày 31/7/2023, Sở Xây dựng TP nhận được Quyết định số 3460/QĐÐ- QUACERT ngày 25/7/2023 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert) về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 2653, mã số 2653-22-01 cấp ngày 04/07/2022 cho các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 và PCB 50 do Công ty Cổ phần MTV VT sản xuất phù hợp quy chuẩn quốc gia QCVN 16:2019/BXD với lý do Công ty không thực hiện đánh giá giám sát định kỳ theo quy định.

Qua xem xét, Sở Xây dựng xác định, căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Kể từ ngày 25/7/2023, Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Thông báo số 11610/TB-SXD-VLXD ngày 26/8/2022 của Sở Xây dựng đối với các sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp do Công ty Cổ phần MTV VT sản xuất. Cụ thể gồm: xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30, đóng bao 50 kg; xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB40, đóng bao 50kg, không đóng bao (rời); xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB50, không đóng bao (rời).

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh đề nghị Công ty Cổ phần MTV VT khẩn trương báo cáo về thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có) cho Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh.

Trường hợp đơn vị vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp nêu trên; các sản phẩm này chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và được tiếp nhận hồ sơ hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và QCVN 16:2019/BXD.

 Sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB50 của Công ty Cổ phần MTV VT.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do Công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đặc biệt đối với sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, kinh doanh không phù hợp trong giai đoạn bị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy và quyền sử dụng dấu hợp quy.

Đồng thời, Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD), mã số QCVN 16:2023/BXD (có hiệu lực kê từ ngày 01/01/2024, thay thế QCVN 16:2019/BXD) vẫn quy định sản phẩm xi măng poóc lăng hỗn hợp thuộc danh mục QCVN 16:2023/BXD, phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Sở cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra việc lưu thông hàng hóa của Công ty Cổ phần MTV VT theo quy định và Điều 17 Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về VLXD trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐÐ-UBND ngày 10/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; gửi thông tin kết quả kiểm tra, xử lý về Sở Xây dựng tổng hợp, theo dõi quản lý chuyên ngành.

Phong Lâm

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích