Hòa Bình: Vốn huy động Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt hơn 3.202 tỷ đồng

(Xây dựng) – Tổng nguồn vốn kế hoạch huy động để thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình trong năm 2023 là 3.202,400 tỷ đồng.

Hòa Bình: Vốn huy động Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đạt hơn 3.202 tỷ đồng
Thực hiện theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đã có nhiều thành tựu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 164,551 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 123,25 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 41,301 tỷ đồng); nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện 245,971 tỷ đồng; nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn của tỉnh 1.101,878 tỷ đồng; vốn tín dụng 1600 tỷ đồng và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác gồm 90 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt danh mục 186 công trình, dự án cho các địa phương với số vốn huy động 2.381,514 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 103,011 tỷ đồng (chiếm 83,6%). Trong đó, vốn ngân sách đầu tư phát triển tỉnh 123,879 tỷ đồng, vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương là 41,301 tỷ đồng, vốn lồng ghép và các nguồn vốn khác 2.113,323 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hòa Bình giao các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu, huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More