Hậu Lộc (Thanh Hóa): Thu hồi đất chuẩn bị thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Củ Lác

(Xây dựng) – Gần đây, Phó Chủ tịch tỉnh Lê Đức Giang đã ký Quyết định số 2603/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Phú Lộc quản lý để UBND huyện Hậu Lộc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Củ Lác, thôn Giữa, xã Phú Lộc.

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Thu hồi đất chuẩn bị thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Củ Lác
Ảnh minh họa.

Nội dung nêu rõ: Thu hồi 13.276,26m2 đất (bao gồm: 655,26m2 đất giao thông và 12.621m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác) do UBND xã Phú Lộc quản lý để UBND huyện Hậu Lộc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư khu Củ Lác, thôn Giữa tại xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 2490/2022/TLBĐ, tỷ lệ 1/1000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hậu Lộc lập ngày 3/11/2022.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật về thông tin, số liệu, đối tượng, nguồn gốc đất, tình hình sử dụng đất và quản lý tài sản công liên quan đến dự án; tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc và các đơn vị có liên quan chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định của pháp luật.

Đồng thời giao UBND huyện Hậu Lộc chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Hậu Lộc chấp hành nghiêm túc quy định về quản lý tài sản công; thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND huyện Hậu Lộc gửi thông báo kết quả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản công (nếu có) về Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục giao đất theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Phú Lộc phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hậu Lộc, các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt; đồng thời chấp hành thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More