Hậu Giang: Các Sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch

(Xây dựng) – Ngày 6/5, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Thông báo Kết luận số 51/TB-VPUBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng trong năm 2024. Theo Thông báo này, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch, trật tự xây dựng…

Hậu Giang: Các Sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch
Một góc đô thị Vị Thanh.

Thông báo Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Ngày 16/4/2024 tháng 4 năm 2024, tại Trụ sở Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Xây dựng trong năm 2024. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng cùng Lãnh đạo Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng. Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 và các ý kiến trong cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa kết luận:

Nhìn chung Sở Xây dựng đã chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nâng cao ý thức, trách nhiệm vai trò tham mưu, triển khai các nhiệm vụ công tác của đơn vị; Công tác phối hợp giữa sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kịp thời; Có chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1588/QĐ-TT ngày 8/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng.

Về khó khăn, vướng mắc: Đề nghị Sở Xây dựng phối hợp cùng các đơn vị có liên quan khắc phục những khó khăn, những tồn tại đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, lưu ý thêm một số nội dung: Công tác quản lý, kiểm tra về quy hoạch, trật tự xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chưa nghiêm, chưa chặt chẽ, xử lý chưa kịp thời. Công tác quản lý hợp đồng với nhà đầu tư chưa chặt chẽ, trong đó có một số nhà đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án nhưng đến nay chưa tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm.

Thời gian tới, đề nghị Sở Xây dựng thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, chủ động hơn nữa trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó, rà soát quy chế làm việc, phân công công việc cho tập thể, cá nhân phụ trách, thực hiện mô tả công việc ghi nhật ký theo hướng dẫn và đề án vị trí việc làm của Tỉnh ủy; Rà soát nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ có thời gian để ưu tiên triển khai thực hiện. Chủ động, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc kiểm tra công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh và trong công tác thực hiện quy hoạch tỉnh thuộc lĩnh vực ngành xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TT ngày 8/12/2023; Rà soát, đề xuất điều chỉnh Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh phù hợp với Quy hoạch tỉnh được duyệt; Rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, trong đó quy hoạch nào thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng quản lý, thẩm quyền nào của địa phương quản lý để cập nhật quy hoạch thực hiện cho đồng bộ.

Rà soát, thực hiện hợp đồng các dự án của nhà đầu tư về tiến độ thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, xem xét thời gian thực hiện để xử lý theo quy định; Rà soát thẩm quyền quản lý chất lượng của các dự án là nhà đầu tư (Sở Xây dựng, chủ đầu tư, UBND cấp huyện quản lý) để thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, quản lý. Chủ động, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan về công tác nghiệm thu công trình thuộc các dự án khu tái định cư trên địa bàn tỉnh để sớm giao nền tái định cư cho người dân, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 20/11/2023 về việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm; Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp. Công bố giá vật tư, vật liệu thực hiện kịp thời, phù hợp theo quy định. Lưu ý các dự án có hợp đồng đơn giá điều chỉnh để thực hiện cho phù hợp; Phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Quyết định điều chỉnh Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Hậu Giang về Quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chỉ đạo phân công bộ phận chuyên môn khẩn trương thẩm định các dự án chặt chẽ, kịp thời, ưu tiên các dự án trọng điểm có thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh để sớm triển khai thực hiện và đảm bảo chất lượng theo quy định. Rà soát năng lực của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, kiện toàn để thực hiện theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 101/KLTTr ngày 22/9/2022 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Phối hợp Sở Tài chính, UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A tham mưu UBND tỉnh lập đồ án quy hoạch chung đô thị Châu Thành và Châu Thành A theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính bổ sung kinh phí lắp đặt hệ thống mạng, hệ thống phòng cháy chữa cháy của đơn vị để thực hiện theo đúng quy định.

Đề nghị các đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án thực hiện: Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và các đơn vị có liên quan trong công tác đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo tính đúng tính đủ chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư. Rà soát năng lực đơn vị tư vấn thiết kế đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật, đồng thời nghiên cứu chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế cùng một thời điểm thiết kế quá nhiều dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường… để làm cơ sở cho cấp thẩm quyền sớm phê duyệt dự án theo đúng quy định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích