Hà Tĩnh: Tập trung hoàn thành kế hoạch nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn

(Xây dựng) – Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2023 trên đại bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Hà Tĩnh: Tập trung hoàn thành kế hoạch nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn
Đường giao thông nông thôn được nâng cấp sạch đẹp, văn minh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chính quyền các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong kiểm soát khối lượng, chất lượng công trình; đặc biệt nâng cao vai trò của giám sát cộng đồng trong việc quản lý chất lượng đường giao thông, rãnh thoát nước trên địa bàn, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, tập thể đối với từng tuyến đường.

Hà Tĩnh: Tập trung hoàn thành kế hoạch nâng cao chất lượng đường giao thông nông thôn
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng công trình.

Quá trình thi công phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và hướng dẫn của các ngành chức năng (nhất là công tác chuẩn bị mặt bằng, thành phần cấp phối vật liệu, công tác trộn đầm, bảo dưỡng sau thi công…); quan tâm tạo khe co, giãn mặt đường, đắp đất hoàn thiện lề đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và chất lượng, mỹ quan công trình. Chấn chỉnh công tác lập hồ sơ thiết kế, thi công, nghiệm thu đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Theo báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kế hoạch cụ thể như sau: Về làm đường giao thông, toàn tỉnh làm được 237,43/275,25km, đạt 86,3% kế hoạch. Có 4 địa phương đã hoàn thành kế hoạch như Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ; các địa phương còn lại: Hương Sơn 24,5/26,53km đạt 92,3%, Nghi Xuân 7,755/8,72km đạt 88,9%, Vũ Quang 4,483/5,09km đạt 88,1%, Hương Khê 53,095/60,55km đạt 87,7%, Cẩm Xuyên 23,476/27,46km đạt 85,5%, Can Lộc 20,018/27,07km đạt 74%, Kỳ Anh 32,906/46,15km đạt 71,3%, Lộc Hà 5,4/8,2km đạt 65,8%; riêng thị xã Kỳ Anh khối lượng thực hiện rất chậm 2,408/9,87km đạt 24,4%.

Một số địa phương khối lượng còn lại cần thực hiện lớn như: Kỳ Anh 13,24km, Hương Khê 7,46km, thị xã Kỳ Anh 7,46km, Can Lộc 7,04km, Cẩm Xuyên 3,99km, Lộc Hà 2,8km, Hương Sơn 2,03km.

Về làm rãnh thoát nước: Toàn tỉnh làm được 31,97/68,96km, đạt 46,4% kế hoạch. Thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành kế hoạch; các địa phương còn lại: thị xã Hồng Lĩnh 0,88/0,89km đạt 98,5%, Hương Khê 7,75/9,99km đạt 77,6%, Hương Sơn 2,69/4,09km đạt 65,8%, Kỳ Anh 10,15/20,92km đạt 48,5%, Cẩm Xuyên 2,85/5,94km đạt 48%, Nghi Xuân 1,36/3,57km đạt 38,1%, thị xã Kỳ Anh 1,39/3,92km đạt 35,6%, Lộc Hà 0,5/1,92 đạt 26%, Đức Thọ 0,6/2,5km đạt 24%, Can Lộc 1,67/6,97km đạt 24%, Thạch Hà 0,63/5,36km đạt 11,8%; riêng Vũ Quang chưa có khối lượng.

Một số địa phương khối lượng còn lại cần thực hiện lớn như: Kỳ Anh 10,77km, Can Lộc 5,294km, Thạch Hà 4,73km, Cẩm Xuyên 3,09km, thị xã Kỳ Anh 2,52km, Hương Khê 2,235km, Nghi Xuân 2,21km.

Về phục hồi nâng cấp mặt đường bê tông xi măng: Toàn tỉnh làm được 79,82/147,78km, đạt 54% kế hoạch. Huyện Hương Sơn không đăng ký khối lượng thực hiện; có 2 địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch: Thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh; các địa phương còn lại: Lộc Hà 6,638/6,94km đạt 95,6%, Thạch Hà 23,223/29,51km đạt 78,7%, Cẩm Xuyên 7,5/13,98km đạt 53,7%, Can Lộc 13,421/26,34 đạt 50,9%, Kỳ Anh 5,516/12,3km đạt 44,8%, Nghi Xuân 2,83/9,84km đạt 28,8%, Đức Thọ 4,64/20km đạt 23,1%; còn 3 địa phương chưa có khối lượng: Thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, Hương Khê.

Một số địa phương khối lượng còn lại cần thực hiện lớn như: Đức Thọ 15,38km, Can Lộc 12,927km, Nghi Xuân 7,008km, thị xã Kỳ Anh 6,93km, Kỳ Anh 6,784km, Cẩm Xuyên 6,479km, Thạch Hà 6,284km, Vũ Quang 3,93km, Hương Khê 2,88km.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích