Hà Tĩnh: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn số 60/SXD-QLHĐXD, về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhằm phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu công trình…

Hà Tĩnh: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng
Trụ sở Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có nhiều chuyển biến tích cực, các công trình thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu thiết kế. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số công trình thi công xây dựng hoàn thành còn có khiếm khuyết về chất lượng, phải xử lý về kỹ thuật, mỹ thuật mới đủ điều kiện đưa công trình vào khai thác, sử dụng; công tác kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát chưa thường xuyên, liên tục; một số nhà thầu lựa chọn vật liệu, phương án, biện pháp thi công chưa phù hợp, chưa tuân thủ thiết kế được duyệt, thuê đơn vị thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực; đồng thời thiếu tổ chức kiểm tra, đánh giá thí nghiệm vật liệu, các điều kiện an toàn, ổn định của công trình trong quá trình thi công xây dựng.

Để tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu công trình, thực hiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013, Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Sở Xây dựng đề nghị:

Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, phòng chuyên môn xây dựng cấp huyện theo trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phân cấp tại Quyết định 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh, trên cơ sở quy mô đầu tư; giải pháp kết cấu công trình; chỉ dẫn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế đề nghị chủ đầu tư bổ sung chi phí thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong tổng mức đầu tư, dự toán theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Các chủ đầu tư trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, bổ sung gói thầu thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo tổng mức đầu tư, dự toán công trình được duyệt;

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Tài chính cấp huyện trong quá trình thẩm định Kế hoạch đầu thầu theo phân cấp đề nghị bổ sung gói thầu thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo tổng mức đầu tư, dự toán công trình, dự toán gói thầu được duyệt để chủ đầu tư có cơ sở thuê đơn vị tư vấn kiểm định và thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định.

Trình tự thực hiện việc thí nghiệm đối chứng, kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ.

Các chủ đầu tư lựa chọn đơn vị kiểm định xây dựng, chấp thuận đơn vị thí nghiệm vật liệu xây dựng phải đủ điều kiện năng lực theo quy định (các tổ chức thí nghiệm, kiểm định đủ điều kiện năng lực trên địa bàn Hà Tĩnh đã được thông báo trên trang Web của Sở Xây dựng).

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích