Hà Tĩnh: Ban hành Bộ chỉ số tạm thời đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Quyết định số 2878/QĐ-UBND về ban hành Bộ chỉ số tạm thời đánh giá chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Ban hành Bộ chỉ số tạm thời đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
Chuyển đổi số ở Hà Tĩnh đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và có nhiều bước đột phá.

Với mục đích nhằm phục vụ UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm cũng như hỗ trợ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đổi số hàng năm để định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện, từ đó tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, đánh giá thi đua khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào Bộ Chỉ số cấp tỉnh theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh, quá trình xây dựng Bộ Chỉ số, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn tham khảo thêm các tỉnh tương đồng như: Thái Nguyên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Yên Bái… và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thiện đảm bảo khả thi, phù hợp, trình Bộ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ số là cơ sở quan trọng để các đơn vị cấp Sở, cấp huyện, cấp xã làm căn cứ xây dựng thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số tại đơn vị, địa phương, phục vụ nâng cao chỉ số DTI của đơn vị và góp phần nâng cao chỉ số DTI của tỉnh; làm cơ sở phục vụ UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh hàng năm đánh giá được mức độ chuyển đổi số của các Sở, ngành, địa phương; UBND cấp huyện đánh giá được mức độ chuyển đổi số của cấp xã.

Bộ chỉ số tạm thời đánh giá chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Bộ chỉ số đánh giá DTI).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu xây dựng, triển khai ứng dụng nền tảng số dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá DTI cấp Sở, cấp huyện, cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành, địa phương khai thác, sử dụng nền tảng số dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá DTI các cấp; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định dự toán kinh phí xây dựng, triển khai nền tảng số dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chấm điểm, đánh giá DTI; tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thường xuyên cho Hội đồng thẩm định cấp tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã; tổ chức, doanh nghiệp liên quan căn cứ Quyết định này và tình hình thực tế tại Sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai các hoạt động chuyển đổi số và chấm điểm, đánh giá mức độ chuyển đổi số hàng năm theo Bộ Chỉ số đánh giá DTI các cấp; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thẩm định, đánh giá, xếp hạng các nội dung của Bộ Chỉ số; UBND cấp huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND xã phường, thị trấn triển khai thực hiện Quyết định này; xem xét, bố trí kinh phí tổ chức chấm điểm, đánh giá DTI cấp xã hàng năm phù hợp.

Đây là Bộ Chỉ số tạm thời nên trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có thay đổi từ Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh, về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả phát triển chính quyền số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích