Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp

Mới đây Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Theo quyết định, UBND thành phố ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thực hiện giải quyết 5 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Các thủ tục hành chính ủy quyền gồm: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp Giấy phép môi trường; cấp đổi Giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; cấp lại Giấy phép môi trường.

Thành phố Hà Nội vừa ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường trong khu công nghiệp. Ảnh minh họa

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định. Định kỳ hằng quý, năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện…

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND, tiếp tục ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố.

Các thủ tục hành chính ủy quyền gồm: Thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế); thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định; thủ tục cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định. Định kỳ hằng quý, năm báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện…

Trong diễn biến liên quan tới thủ tục hành chính đối với vấn đề môi trường, trước đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT kèm theo 11 phụ lục về các quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT, 11 Thủ tục hành chính bao gồm: Cấp Giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; Cấp đổi Giấy phép môi trường; Cấp lại Giấy phép môi trường; Chấp thuận liên kết, chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép môi trường; Chấp thuận đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng.

Thủ tục Đăng ký miễn trừ các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm; Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam;  Cấp đổi quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam.

An Dương 

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích