Hà Nội phê duyệt 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công

Hà Nội phê duyệt 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công

HĐND thành phố Hà Nội thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị, văn hóa – xã hội, thủy lợi đê điều.

Tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, đã xem xét, quyết nghị nội dung về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo đó, đối với phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công, sau khi xem xét tờ trình của UBND thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách và ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, HĐND thành phố quyết nghị phê duyệt điều chỉnh Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị” (vốn không hoàn lại của ADB và EU).

tm-img-alt
HĐND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông…

Trong số 27 dự án trình, HĐND thành phố thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 25 dự án thuộc lĩnh vực giao thông đô thị, văn hóa – xã hội, thủy lợi đê điều, không thông qua 2 dự án là dự án cải tạo hè phố Núi Trúc và hè phố Nam Cao (do dự án chưa được bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn, cần xem xét lại thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện trạng…) và dự án tu bổ di tích cách mạng kháng chiến Quán cơm cụ Tắc – Cây gạo chợ Bỏi (do UBND thành phố đề nghị tiếp tục được rà soát và trình tại kỳ họp tiếp theo).

Đáng chú ý, đối với nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, HĐND thành phố Hà Nội thống nhất chưa thông qua 21 dự án phát triển nông thôn mới nâng cao, vì chưa được UBND thành phố giải trình thỏa đáng về sự phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn. HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp thực tế để trình HĐND thành phố tại kỳ họp tiếp theo. 

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích