Hà Nam cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho cơ sở tôn giáo đạt 92,4%

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng sử dụng đất theo quy định; trong đó hộ gia đình, cá nhân đạt 97,5%; cơ quan tổ chức đạt 99,2%; cơ sở tôn giáo đạt 92,4%.

Ảnh minh họa

Trong quá trình quản lý đất đai trên địa bàn, tỉnh Hà Nam đã thực hiện: việc giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần, trả tiền hằng năm; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo sẵn quy đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức góp đất của nông dân để sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước về đất đai thực hiện theo Luật Đất đai và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tỉnh đã ủy quyền việc thu hồi đất cho cấp huyện thu hồi đối với trường hợp khu đất thu hồi thuộc hai cấp tỉnh và huyện. Tỉnh đã ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho cấp huyện đối với các trường hợp, kể cả trường hợp thu hồi đất thuộc cấp tỉnh.

Bạn cũng có thể thích