Giáo dục toàn diện lý tưởng, đạo đức cho thanh, thiếu niên

Giáo dục toàn diện lý tưởng, đạo đức cho thanh, thiếu niên

MTĐT –  Thứ sáu, 26/11/2021 10:23 (GMT+7)

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg (ngày 11-11-2021) phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”.

tm-img-alt
Thiếu nhi phường An Bình, Bình Dương tham gia “Một ngày chúng em làm chiến sĩ” tại Quân đoàn 4

Dư luận cho rằng, thực hiện tốt chương trình sẽ tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, nhi đồng; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước cho thanh, thiếu niên, theo anh Nguyễn Anh Tuấn, tổ chức Đoàn thời gian qua đã có nhiều hoạt động thực tiễn tham gia phát triển văn hóa, xây dựng nền văn hóa VN tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện nổi bật trên các nội dung như: Đoàn xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện. T.Ư Đoàn đã triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN thời kỳ mới” với 3 tiêu chí nền tảng “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được đẩy mạnh triển khai gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Trong đó, hệ thống báo chí của Đoàn đã có nhiều chuyên mục, tuyến bài nêu gương người tốt, việc tốt. Đoàn các cấp triển khai các công cụ tuyên truyền trên mạng xã hội, góp phần tạo không gian và môi trường lành mạnh, thúc đẩy, nhân rộng những giá trị tốt đẹp cho thanh thiếu niên, với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, Đoàn tham gia phát triển sự nghiệp văn học – nghệ thuật; Đoàn tham gia bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc; Đoàn tham gia xây dựng và triển khai các chính sách văn hóa đối với tôn giáo; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên về văn hóa.

Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh thiếu nhi. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường dân tộc; có đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình, có tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội.

Đặc biệt, theo anh Tuấn, cần triển khai các công cụ tuyên truyền trên mạng xã hội, góp phần tạo không gian và môi trường lành mạnh, thúc đẩy, nhân rộng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ; đổi mới phương thức giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi, trong đó sử dụng mạnh mẽ những ưu thế của không gian mạng xã hội để phù hợp với nhu cầu, sở thích của người trẻ. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh cho thiếu nhi; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; quan tâm tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho thanh thiếu nhi; đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa tại địa phương, cơ sở; có cơ chế gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, dân tộc…

Xây dựng thế hệ thanh niên có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.

Xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích và là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới nên những năm qua, cùng với thành phố, quận Thanh Xuân đặc biệt quan tâm giáo dục bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh, thiếu niên. Nhờ vậy, quận đã xây dựng được thế hệ thanh, thiếu niên có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật…

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg, Quận ủy Thanh Xuân sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Hằng năm, quận phấn đấu 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, học sinh, sinh viên được tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Đề cao vai trò của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các bạn trẻ. Chăm lo, phát triển thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của quốc gia và mỗi địa phương. Bám sát Quyết định so 1895/QĐ-TTg, Huyện ủy Thường Tín tập trung chỉ đạo phấn đấu 100% học sinh, sinh viên hưởng ứng, xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động vì cộng đồng, phát triển kinh tế – xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng

Những năm qua, Thành đoàn Hà Nội đều tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình, Thành đoàn có các chương trình cụ thể trong giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu nhi Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí (bản lĩnh vững vàng; thanh lịch văn minh; tri thức phong phú; sức khỏe dồi dào; kỹ năng thành thạo) và 6 giá trị cốt lõi (trung thành, sáng tạo, khát vọng, dấn thân, tôn trọng và trách nhiệm)… Từ Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Chính phủ, Thành đoàn Hà Nội sẽ tiếp tục đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Khơi dậy, cổ vũ tinh thần thi đua học tập, rèn luyện 

Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu luôn coi trọng công tác tuyên truyền nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh, thiếu niên. Đặc biệt trong 2 năm qua, Đoàn Thanh niên phường đã bám sát các chương trình hành động của Thanh đoàn Hà Nội và chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức các hoạt động rất cụ thể, thiết thực, thu hút hang trăm đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia… Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Dịch Vọng Hậu sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm khơi dậy trong thanh, thiếu niên tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; cổ vũ ước mơ hoài bão cống hiến, vươn lên

Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên

Tôi rất phấn khởi và ủng hộ mục tiêu Chính phủ đề ra: Đến năm 2030 phấn đấu 100% thanh niên học sinh, sinh viên trong các, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp trước khi ra trường; 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Để đạt được, mục tiêu đó, trước tiên cần phải đa dạng hóa nội dung, phương pháp và các hình thức giáo dục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Tài liệu tham khảo:
1. Nhóm phóng viên báo HNM  “Giáo dục lý tưởng, đạo đức cho thanh thiếu nhi”. HNM 24/11/2021.
2. “Đẩy mạnh giáo dục lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi” Báo TN 25/22/2021. 

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển
Nguyên Giám đốc Sở KH-CNMT Hà Nội.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích