EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu năm 2023

Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 90,38 tỷ kWh, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành kế hoạch EVN giao; trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 61,73% và tăng trưởng giảm 0,11% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng 30,81% và tăng trưởng 12,03% so với cùng kỳ, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm tỷ trọng 3,11% và tăng trưởng 16,67%, thành phần nông lâm ngư nghiệp và hoạt động khác chiếm tỷ lệ nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hàng năm.

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
PC Hòa Bình vệ sinh công nghiệp TBA miễn phí cho khách hàng sử dụng điện

Năm 2023, EVNNPC tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các biện pháp để giảm tổn thất điện năng, kết quả tổn thất điện năng toàn Tổng công ty năm 2023 đạt 4,07%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao và giảm 0,03% so với thực hiện năm 2022. Đặc biệt với nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện trung, hạ áp nên tỷ lệ tổn thất lưới điện trung áp Tổng công ty đạt 1,90%, hạ áp đạt 4,4%.

Đối với lưới điện 110kV, Tổng công ty rà soát tại các đơn vị, làm việc với các nhà máy thủy điện để điều chỉnh thời điểm phát đảm bảo không bị vận hành quá tải trên lưới điện 110kV; kiểm tra rà soát tại các điểm đo của các nhà máy nhiệt điện để đảm bảo số liệu đo đếm chính xác.

Tổng công ty đã yêu cầu các đơn kiện toàn lại Ban chỉ đạo giảm tổn thất điện năng đến cấp điện lực, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên trong ban chỉ đạo theo chỉ đạo của Tổng công ty. Hàng tháng việc đánh giá tổn thất điện năng đi sâu vào thực tiễn, tập trung trọng tâm, trọng điểm vào các khu vực, các đường dây, trạm biến áp có tổn thất điện năng cao, sản lượng điện năng tổn thất lớn…

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Công nhân Điện lực Tp Hạ Long xử lý khiếm khuyết trên lưới điện trung áp

Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, trong năm 2023 toàn EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.345 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,52 ngày, giảm 0,24 ngày so với năm 2022, giảm 3,48 ngày so với quy định của EVN.

Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%; tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 87,5%, vượt 8,23% so với chỉ tiêu được giao.

Năm 2023, toàn EVNNPC đã thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) 168.914 lần trên đài phát thanh và loa phường; 1.752 lần trên báo giấy và báo điện tử, 1.319 lần trên đài truyền hình, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trực tiếp đến khách hàng 14.549.929 lần. Trong năm, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị truyền hình với chủ đề: Chung tay cùng khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Hội nghị được nối cầu truyền hình tới 27 đơn vị có sự tham gia gần 4000 khách hàng lớn, các Ban quản lý các khu công nghiệp, Lãnh đạo các Tỉnh/Thành phố, các sở/ngành có liên quan để cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện và công tác DR để khách hàng chủ động trong sản xuất và sẵn sàng các sự kiện DR khi có yêu cầu.

EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;  Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024
Sửa chữa, lắp đặt, thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện, đèn chiếu sáng cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

Đặc biệt là tháng 5 và tháng 6/2023, Tổng công ty đã chỉ đạo rất quyết liệt và có các giải pháp cụ thể trong công tác sử dụng điện tiết kiệm đối với từng đối tượng khách hàng; thành lập ban Chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023. Đết hết tháng 5/2023, 27/27 đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo TKĐ và cung ứng điện. Kết quả TKĐ năm 2023, tổng sản lượng TKĐ toàn EVNNPC là 1.937,39 triệu kWh, đạt 2,15% so với thương phẩm, trong đó TKĐ khối hành chính sự nghiệp là 91,44,582 triệu kWh; chiếu sáng công cộng là 82,83 triệu kWh; sinh hoạt là 500,21 triệu kWh; kinh doanh dịch vụ là 98,02 triệu kWh; sản xuất công nghiệp là 1164,38 triệu kWh.

Về công tác đầu tư xây dựng các dự án 110kV, trong năm, toàn EVNNPC đã thực hiện khởi công được 52, đóng điện 55 dự án, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 34 dự án, phê duyệt thiết kế kỹ thuật 46 dự án, hoàn thành 100% theo kế hoạch.

Nhiệm vụ công tác năm 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của EVNNPC trong năm tới sẽ chịu nhiều hơn nữa các tác động, ảnh hưởng của yếu tố thị trường, các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục hội nhập, tham gia sâu rộng hơn vào thị trường toàn cầu. EVNNPC sẽ tiếp tục phải vượt qua hàng loạt các khó khăn, thử thách, nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.

EVNNPC sẽ triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên nguyên tắc nỗ lực cao nhất đạt mục tiêu nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, giảm thiểu tai nạn trong dân, tai nạn giao thông trong CBCNV, không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng….; Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tổng công ty cũng sẽ quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ các dự án đã đưa vào danh mục trọng điểm của Ban chỉ đạo các công trình trong quy hoạch điện lực, các dự án trung hạ áp bao gồm các dự án giải tỏa thủy điện và các khu vực phụ tải tăng cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải và chống quá tải hệ thống điện, đảm bảo vận hành kinh tế hệ thống điện trong Tổng công ty.

Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 Tổng công ty như sau:

• Điện thương phẩm năm 2024: 97,15 tỷ kWh, tăng trưởng 7,49% so với năm 2023. Một số CTĐL dự kiến tăng trưởng thương phẩm cao: Nghệ An; Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Phòng.

• Phấn đấu các chỉ tiêu DVKH thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVN giao năm 2024 theo Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025

• Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa phấn đấu đạt > 94,63%, 100% phương tiện đo trên lưới đảm bảo hiệu lực đo lường.

• Tỷ lệ thu nộp tiền điện luôn đạt từ 99,7% trở lên; Tỷ lệ thu các kỳ đối soát trong tháng đạt 95% trở lên, không phát sinh nợ khó đòi và quá hạn trên 3 tháng.

• Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt phấn đấu đạt > 87,13%.

• Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, cấp độ 4 đạt 100%;

• Tổn thất điện năng năm 2024: 4,0% giảm 0,07% so với thực hiện năm 2023, phấn đấu về đích trước 1 năm so với kế hoạch 5 năm 2021 – 2025.

• NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện ≥ 491 khách hàng/lao động;

• Đảm bảo cân bằng tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh điện và sản xuất kinh doanh khác có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

• Thực hiện tiết kiệm 10% định mức chi phí biến động và 10% chi phí SCL;

• Đảm bảo và duy trì hệ số tín nhiệm quốc tế ở mức độ BB hoặc cao hơn.

PV

Nguồn: Báo lao động thủ đô

Bạn cũng có thể thích