Đối tượng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu?

(Xây dựng) – Bộ Tài chính đề xuất, người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là Công ty thành viên, Công ty mẹ tối cao của Tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tính thuế tương đương 750 triệu EUR trở lên, trừ một số trường hợp quy định khác.

Đối tượng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Dự thảo định hướng quy định: Người nộp thuế là Công ty thành viên, Công ty mẹ tối cao của Tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm tính thuế tương đương 750 triệu EUR trở lên, trừ các trường hợp sau: Các tổ chức của Chính phủ; Tổ chức quốc tế; Tổ chức phi lợi nhuận; Quỹ hưu trí; Quỹ đầu tư là Công ty mẹ tối cao; Tổ chức đầu tư bất động sản là Công ty mẹ tối cao. Tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức nêu trên.

Quy định về thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT)

Dự thảo định hướng quy định như sau: Công ty thành viên hoặc tập hợp các Công ty thành viên của Tập đoàn đa quốc gia theo quy định có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, có lợi nhuận tại Việt Nam vượt ngưỡng trong năm tính thuế và có mức thuế suất thực tế tại Việt Nam thấp hơn thuế suất tối thiểu trong năm tính thuế phải nộp thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn.

Thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn = (Tỷ lệ thuế bổ sung x Lợi nhuận vượt ngưỡng) + Thuế bổ sung được điều chỉnh cho năm hiện hành (nếu có).

Tỷ lệ thuế bổ sung = Thuế suất tối thiểu – Thuế suất thực tế.

Thuế suất tối thiểu là 15%.

Thuế suất thực tế của Tập đoàn đa quốc gia tại một nước có Thu nhập ròng theo quy định về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu (Quy định GloBE) sẽ được tính cho mỗi năm tính thuế. Thuế suất thực tế của Tập đoàn đa quốc gia tại một nước bằng tổng các khoản thuế thuộc phạm vi áp dụng đã được điều chỉnh của từng Công ty thành viên tại nước đó chia cho thu nhập ròng theo quy định GloBE tại nước đó trong năm tính thuế.

Lợi nhuận vượt ngưỡng = Thu nhập ròng theo quy định GloBE – Giá trị tài sản hữu hình và tiền lương theo quy định GloBE.

Thu nhập ròng theo quy định GloBE = Thu nhập theo quy định GloBE của tất cả các Công ty thành viên – Lỗ theo quy định GloBE của tất cả các Công ty thành viên.

Giá trị tài sản hữu hình và tiền lương theo quy định GloBE tại một nước được trừ khi xác định Lợi nhuận vượt ngưỡng là giá trị bằng 5% tổng giá trị tài sản hữu hình của tất cả các Công ty thành viên và 5% tổng tiền lương của tất cả các Công ty thành viên theo quy định GloBE. Trong giai đoạn chuyển tiếp 10 năm tính từ năm 2023, giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ cho từng năm như sau:

Đối tượng nào nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định thuế tối thiểu toàn cầu?

Thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn sẽ được xác định bằng 0 (không phải chịu thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn) trong một năm tính thuế nếu Công ty thành viên hoặc tập hợp các Công ty thành viên trong năm tính thuế liên quan đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: a) Doanh thu bình quân theo quy định GloBE tại Việt Nam dưới 10 triệu EUR; b) Thu nhập bình quân theo quy định GloBE tại Việt Nam dưới 1 triệu EUR hoặc lỗ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More