Định hướng rõ ràng, chỉ đạo kịp thời cho Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(Xây dựng) – Ngày 29/12, Văn phòng Chính phủ đã ký ban hành Công văn số 10221/VPCP-KGVX về việc tình hình thực hiện Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Định hướng rõ ràng, chỉ đạo kịp thời cho Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Tại công văn, xét theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư tại Văn bản số 10657/BKHĐT-QLKTTW ngày 18/12/2023 về tình hình kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có 2 ý kiến như sau:

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, nghiên cứu báo cáo, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê báo cáo đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW và Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tích hợp trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Xoay quanh cuộc Cách mạng iui nghiệpu lần thứ tư, Đảng và Chính phủ đã đưa ra nhiều văn bản liên quan để triển khai, định hướng phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ như: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhấn mạnh “khai thác triệt để thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định “Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…”.

Cũng để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là chủ động tận dụng có hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cơ bản làm chủ và ứng dụng rộng rãi công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội; từng bước sáng tạo được công nghệ mới nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi và sức khỏe của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và gắn kết chặt chẽ quá trình ứng dụng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với công tác bảo vệ an ninh mạng.

Như vậy, có thể thấy được, qua nhiều văn bản, định hướng của Đảng và Chính phủ về vấn đề thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư định hướng rõ ràng với hướng đi đúng đắn. Những ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng đã thể hiện cặn kẽ được chính sách Chiến lược Quốc gia lâu dài và bền vững trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích