Điều chỉnh quy hoạch có phải lấy ý kiến hội đồng thẩm định?

(Xây dựng) – Khi thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng, cơ quan thẩm định quy định lấy ý kiến của hội đồng thẩm định.

Điều chỉnh quy hoạch có phải lấy ý kiến hội đồng thẩm định?
Điều chỉnh quy hoạch có phải lấy ý kiến hội đồng thẩm định (Ảnh minh họa).

Theo phản ánh của ông Vũ Mạnh Cường (Vĩnh Phúc), Điều 50 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, trình tự tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị như sau:

“1. Cơ quan có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị để xin chấp thuận về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể các quy hoạch đô thị, công bố quy hoạch đô thị đã được điều chỉnh thực hiện theo quy định tại các điều 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 53 và 54 của Luật này”.

Theo Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, được sửa đổi tại Khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14, trình tự tiến hành điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị quy định như sau:

“1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm sau đây:

… b) Tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh chịu ảnh hưởng trực tiếp về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo quy định tại Mục 2 Chương II của Luật này.

2. Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của Luật này thẩm định về các căn cứ, điều kiện và nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị. Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải có các nội dung điều chỉnh và bản vẽ kèm theo.

4. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ quy hoạch những nội dung điều chỉnh. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị phải được công bố công khai theo quy định tại Điều 53 của Luật này”.

Như vậy, trình tự tiến hành điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị quy định phải lấy ý kiến của hội đồng thẩm định; trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thì không yêu cầu phải lấy ý kiến hội đồng thẩm định.

Ông Cường hỏi, vậy quy trình thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo Luật Quy hoạch đô thị và quy trình thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng theo Luật Xây dựng có phải lấy ý kiến của hội đồng thẩm định hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; khi thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng, cơ quan thẩm định quy định lấy ý kiến của hội đồng thẩm định.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích