Đất do xã giao không đúng thẩm quyền, có được cấp sổ đỏ?

(Xây dựng) – Đất do UBND xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Đất do xã giao không đúng thẩm quyền, có được cấp sổ đỏ?
Đất do UBND xã giao sau 01/7/2014 sẽ được cấp Sổ đỏ từ năm 2025 nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Khoản 4, Điều 140 Luật Đất đai sửa đổi quy định, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/01/2025 đáp ứng các điều sau thì được cấp sổ đỏ: Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện nêu trên sẽ không được cấp sổ đỏ, thậm chí còn bị thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Đất đai sửa đổi.

Trong khi đó, tại khoản 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hiện hành quy định: Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 1/7/2014 trở về sau. Điều này đồng nghĩa với việc, hiện nay, đất do UBND cấp xã giao sau ngày 1/7/2014 đều không được cấp sổ đỏ.

Có nghĩa là Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm 01 trường hợp cấp Sổ đỏ cho đất giao không đúng thẩm quyền so với hiện nay.

Ngoài ra, Luật Đất đai sửa đổi cũng tiếp tục kế thừa quy định cấp sổ đỏ đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền như hiện nay đối với:

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 – 01/7/2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch đô thị/quy hoạch xây dựng/quy hoạch nông thôn.

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ 01/7/2004 – 01/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch đô thị/quy hoạch xây dựng/quy hoạch nông thôn.

Tóm lại, đất do UBND xã giao sau 01/7/2014 sẽ được cấp Sổ đỏ từ năm 2025 nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Diện tích đất do xã giao sau 2014 được cấp sổ đỏ xác định như thế nào?

Luật Đất đai sửa đổi cũng quy định cụ thể diện tích công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 01/7/2014 – trước ngày 01/01/2025.

Theo đó, đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất ≥ hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở.

Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó.

Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất ≤ hạn mức giao đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Đối với thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; Đối với phần diện tích đất còn lại thì được xác định theo hiện trạng sử dụng.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích