Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

(Xây dựng) – Tiếp nối những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, năm 2024, tập thể Cục Hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hoá chỉ tiêu tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch đạt 95 – 100%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 15,6%; tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom đạt 17 – 18%.

Cục Hạ tầng kỹ thuật Tạ Quang Vinh: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Ông Tạ Quang Vinh

Năm 2024, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Bộ giao và tập thể Cục quyết tâm thực hiện tốt nhóm nhiệm vụ này:

Về công tác xây dựng Luật Cấp, thoát nước: Bám sát UBTV Quốc hội để lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và tập trung vào công tác soạn thảo Luật theo đúng tiến độ đề ra tại Quyết định số 141/QĐ-BXD ngày 07/3/2023 của Bộ Xây dựng.

Đối với chính sách Quản lý không gian ngầm đô thị và chính sách quản lý hạ tầng kỹ thuật trong Luật Quản lý phát triển Đô thị: Cục Hạ tầng kỹ thuật tiếp tục phối hợp với Cục Phát triển đô thị tổng hợp, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ, nhằm sớm thông qua các chính sách này để đưa vào Nghị quyết chuyên đề xây dựng pháp luật và bám sát việc xây dựng Luật theo tiến độ đề ra tại Quyết định số 81/QĐ-BXD ngày 20/02/2023 của Bộ Xây dựng.

Về chính sách quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong Luật Quy hoạch Đô thị – Nông thôn sửa đổi: Cục tiếp tục bám sát các nội dung dự thảo Luật Quy hoạch Đô thị – Nông thôn, kịp thời đề xuất các nội dung về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật dự kiến quy định tại Luật Quy hoạch Đô thị – Nông thôn.

Đối với Nghị định thay thế Nghị định 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch: Tiếp tục rà soát, xây dựng song song với quá trình triển khai thực hiện Luật Cấp, thoát nước đảm bảo theo tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội.

Về Nghị định thay thế Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị: Bám sát ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ xin đưa vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2024 và tiến hành quy trình xây dựng, soạn thảo đối với Nghị định thay thế Nghị định 64/2010/NĐ-CP theo đúng trình tự, quy định.

Cùng với đó, tiếp tục bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải được ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-BXD ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về các nội dung đề xuất xin lùi, dừng theo Văn bản số 4548/HTKT-BXD ngày 10/10/2023 của Bộ Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị đối với các đề án, chương trình và định hướng thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Xây dựng Đề án thành lập cổng thông tin giám sát trực tuyến về chỉ số cấp nước và chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ này; dự kiến báo cáo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ Đề án này vào quý I/2024.

Đối với QCVN 07:2016/BXD về Quy chuẩn Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật: Cục tiếp tục phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường báo cáo lãnh đạo Bộ thông qua việc sửa đổi đối với Quy chuẩn Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật và có hướng dẫn trong việc triển khai thực hiện.

Về hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy hoạch chuyên ngành tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Cục rà soát hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo thẩm định đối với 2 nhiệm vụ quy hoạch cấp nước tại Tờ trình số 5763/TTr-UBND ngày 20/11/2023 và quy hoạch thoát nước tại Tờ trình số 5371/TTr-UBND ngày 31/10/2023 của UBND TP.HCM.

Ngoài ra, Cục tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ khác như: Đề án “An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn”; Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch giai đoạn 2016 – 2025…

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao trong công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào; Tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế như WB, GIZ, JICA, ADB… nhằm tham vấn các ý kiến trong quá trình xây dựng hồ sơ trình xây dựng Luật Cấp, thoát nước…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích