Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng: Tích cực triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(Xây dựng) – Thực hiện Kế hoạch số 607/KH-CĐXD ngày 06/11/2023 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng vừa có kế hoạch triển khai rộng rãi, kịp thời nội dung của Luật tới cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) và các cấp công đoàn, góp phần thực hiện nghiêm Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng: Tích cực triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng luôn tổ chức tuyên truyền, tập huấn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng lưu ý các Công đoàn trực thuộc xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoành thành và trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc chủ động triển khai và phối hợp thực hiện Luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tập huấn về nội dung Luật; Tổ chức tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn trên Website của Bộ Xây dựng và của các cơ quan, đơn vị.

Kết hợp tổ chức tập huấn về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành với các nội dung khác có liên quan cho cán bộ Công đoàn; Cử cán bộ chủ chốt tham gia Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành do công đoàn cấp trên tổ chức.

Triển khai Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thi hành Luật.

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện hiệu quả, thiết thực. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng rà soát các Công đoàn cơ sở trực thuộc về tình hình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, để kịp thời hỗ trợ các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của các đơn vị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam về kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu.

Công đoàn Cơ quan Bộ cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo quy định. Phổ biến, tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đến CBCCVCLĐ.

Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng: Tích cực triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Kịp thời thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng về kết quả triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ 01/7/2023, tháng 8/2023 có Nghị định 59/2023/NĐ-CP. Do đó, các đơn vị phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo Luật và Nghị định mới.

Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị có một số điểm mới: (i) Bổ sung các hình thức công khai thông tin, lấy ý kiến thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ, đăng trên cổng, trang thông tin của cơ quan, đơn vị; (ii) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra và giám sát; (iii) Bổ sung hình thức giám sát thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Tại doanh nghiệp có một số điểm mới như: (i) Bổ sung nội dung người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện tại doanh nghiệp; (ii) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục người lao động kiểm tra và người lao động giám sát; (iii) Bổ sung một số nội dung hiện đang được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (hình thức quyết định, kiểm tra, giám sát; một số nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích