Duyệt theo chuyên mục

Bất động sản

Phân cấp công trình xây dựng

Reatimes.vn Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD (Thông tư 06) quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.