Chuyển đổi số ngành Xây dựng: Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị

(Xây dựng) – Năm 2024, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, mang lại nhiều lợi ích thiết thực để phục vụ người dân, DN và cơ quan Nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030, trong năm 2024, Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo đó, Bộ Xây dựng chú trọng hoàn thiện thể chế, hệ thống cơ sở dữ liệu, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực làm chủ công nghệ số, từ đó xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số vào năm 2025. Bộ chỉ đạo, quán triệt các đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công tác giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy trình, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và DN.

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC; đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ. Bộ Xây dựng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tại Bộ phận một cửa; tiếp tục thực hiện thống kê, công bố, cập nhật và công khai TTHC đảm bảo kịp thời, chính xác; chủ động niêm yết TTHC tại Bộ phận một cửa; rà soát, đánh giá chi phí tuân thủ TTHC, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Bộ Xây dựng; công bố, chuẩn hóa danh mục TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Năm 2024, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ thông minh và tiên tiến phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số vào năm 2025.

Theo đó, Bộ sẽ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để ứng dụng chuyển đổi số, như: Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Mô hình thông tin công trình (BIM)… Tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh, DN số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Đồng thời, đôn đốc việc triển khai xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam; hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cập nhật, báo cáo về Bộ và công khai trên Cổng thông tin về công tác quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn. Bộ sẽ tăng cường công tác số hóa các văn bản, chính sách, pháp luật; đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển đổi số với các địa phương (trọng tâm là TP Hà Nội và TP.HCM) ở các lĩnh vực cụ thể như quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, quản lý hoạt động xây dựng…

Mặt khác, Bộ sẽ tập trung xây dựng và triển khai các cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại cơ quan Bộ.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích