Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Không được để xảy ra các vi phạm, chậm xử lý vi phạm của các dự án khai thác đất không đúng giấy phép

UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục yêu cầu rà soát, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, truy quét, giải tỏa các hoạt động khoáng sản trái phép, qua đó góp phần đưa hoạt động khoảng sản đi vào nề nếp, cơ bản ngăn chặn được hoạt động khoáng sản trái phép bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý hoạt động khoáng sản như: Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biển, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Chương trình hành động số 22-CTr ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3454/VPCP-CN ngày 21/9/2023; Nghị quyết số 2980-NQBCSĐ ngày 26/10/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các Công văn: số 345/UBND-CNNXD ngày 03/02/2023, số 1735 /UBND-CNNXD ngày 19/4/2023, số 2317/UBND-CNNXD ngày 19/5/2023, số 2846/UBND-CNNXD ngày 14/6/2023, số 3266/UBND-CNNXD ngày 05/7/2023, số 3725/UBND-CNNXD ngày 31/7/2023, số 4039/UBND-CNNXD ngày 14/8/2023, số 213 /UBND-CNNXD ngày 30/9/2023, số 5533/UBND-CNNXD ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh.

Để tăng cường quản lý hoạt động khảo sát, cấp phép, khai thác, sử dụng đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật, tại Văn bản số 76/UBND- CNNXD ký ngày 6/1/2024 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao về quản lý tài nguyên khoáng sản tại Công văn số 213/UBND-CNNXD ngày 30/9/2023 về việc tăng cường quản lý hoạt động khảo sát, cấp phép, khai thác, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường và Công văn số 5533/UBND-CNNXD ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, đôn đốc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, không để xảy ra sai phạm, thất thoát.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ cương trách nhiệm trong hoạt động quản lý khai thác đất san lấp trên địa bàn quản lý; ngăn chặn triệt để hoạt động khai thác trái phép, đầu cơ, nâng giá, tạo khan hiếm giả đất san lấp ảnh hưởng thị trường vật liệu xây dựng trên địa bản tỉnh; tham mưu xử lý nghiêm các chủ mỏ vi phạm quy định trong hoạt động khoáng sản.

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm, đúng trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Khoảng sản; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm trách nhiệm theo quy định tại Luật Khoáng sản, tuyệt đối không để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc tổ chức quản lý, sử dụng tài nguyên, khoáng sản theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung đã ký cam kết với UBND tỉnh; tuyệt đối không được để xảy ra các vi phạm, chậm xử lý vi phạm của các dự án khai thác không đúng giấy phép, vi phạm về đảm bảo an toàn giao thông, môi trường và các điều kiện các quy định phải đảm bảo đối với khai thác khoáng sản khác theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan: Tham mưu hướng dẫn việc đấu giá các mỏ đất san lấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị trúng đấu giá các mỏ đất san lấp thực hiện quy trình, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác đất san lấp xây dựng Kế hoạch khai thác, bảo cáo UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và niêm yết công khai tại UBND cấp xã nơi có mỏ đất san lấp được cấp phép.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác đất san lấp trên địa bàn tỉnh: Tổ chức khai thác theo đúng giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp: xây dựng kế hoạch khai thác khoáng sản theo Giấy phép đã được cấp và theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng; thực hiện đúng quy định về việc thông bảo, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, kế hoạch khai thác; niêm yết công khai kế hoạch khai thác tại UBND cấp xã để nhân dân theo dõi, giám sát.

Được biết, hiện tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện việc quy trình đấu giá quyền khai thác sản đối với 22 mỏ đất làm vật liệu san lấp thông thường, với tổng diện tích gần 330ha tại 8/9 huyện, thành phố; Trong đó, một số địa phương được quy hoạch nhiều mỏ với diện tích lớn như: Phú Bình 5 mỏ, diện tích 92ha; Đại Từ 5 mỏ, diện tích hơn 50ha; thành phố Phổ Yên 2 mỏ, diện tích gần 53ha.

Nguồn: hoanhap.vn

Bạn cũng có thể thích