Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị

(Xây dựng) – Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị
Đường sắt đô thị số 1 – Bến Thành – Suối Tiên.

Theo đó, Tổ công tác sẽ bao gồm 24 thành viên, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi làm Tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường làm Tổ phó Thường trực; hai Tổ phó là Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý đường sắt đô thị Nguyễn Quốc Hiển và Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) Lê Ngọc Thùy Trang.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thực hiện xây Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định với các lĩnh vực trọng yếu sau: Quy hoạch, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng; Nguồn lực tài chính; Thủ tục đầu tư, phê duyệt và triển khai dự án; Giải pháp về công nghệ, tổ chức thi công, cung cấp vật tư thiết bị; Mô hình tổ chức, quản lý, nguồn nhân lực.

Tổ chức rà soát, tổng hợp và đề xuất các giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc thực hiện xây dựng hệ thống dự án đường sắt đô thị Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh theo mục tiêu của Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

Định kỳ hàng tuần hoặc trong trường hợp cần thiết tổ chức cuộc họp để quyết định các nội dung hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố.

Tổ công tác chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.

Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực Tổ công tác được sử dụng con dấu của UBND Thành phố để ký văn bản; các Tổ phó Tổ công tác và thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ trưởng Tổ công tác quyết định ban hành Quy chế, Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công.

Theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng thời kỳ và theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Tổ công tác có thể mời lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và địa phương liên quan hoặc các tổ chức, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Ngoài ra, thành phố cũng thành lập Tổ giúp việc của Tổ công tác gồm 31 thành viên, do Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Bùi Anh Huấn làm Tổ trưởng; quyền Giám đốc Ban Chuẩn bị đầu tư, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hoàng Ngọc Tuân làm Tổ phó Thường trực; Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và Nghiên cứu phát triển, Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước – HFIC Hoàng Thị Hồng Nhung làm Tổ phó. Tổ giúp việc chịu trách nhiệm trước Tổ công tác về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công…

Ban Quản lý đường sắt đô thị là Cơ quan Thường trực của Tổ công tác, Tổ giúp việc; được sử dụng bộ máy, nhân sự đang phụ trách để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích