Cần quy định rõ giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Xây dựng) – Đó là góp ý của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) tại Văn bản số 174/2023/CV- HoREA gửi Ủy ban Thường vụ, Kinh tế, Pháp Luật của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

Cần quy định rõ giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Theo HoREA, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất phải được xác định theo quy định của Luật Đất đai và cần bổ sung quy định “giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng là giá đất cụ thể được xác định theo quy định của Luật này” vào khoản 2 Điều 125 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật (Ảnh: T/L).

Quy định rõ giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Theo HoREA, Điều 125 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý đã được Nhà nước thu hồi và hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, là “đất sạch” đã giải phóng mặt bằng nhằm mục đích lựa chọn được nhà đầu tư trả giá cao nhất, để vừa góp phần tạo nguồn thu ngân sách Nhà nước quan trọng.

Cùng với việc thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất thì việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư cũng là một phương thức khai thác nguồn lực từ đất đai để phát triển kinh tế – xã hội, vừa góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, Hiệp hội nhận thấy, khoản 2 Điều 125 Dự thảo Luật Đất đai chưa quy định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là giá đất cụ thể theo quy định của Luật này nên cần bổ sung quy định này, đồng thời cần sửa đổi, bổ sung một số quy định của Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho rằng, hiện Khoản 2 Điều 125 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về điều kiện để tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất, tại điểm d quy định: Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong khi đó, tại điểm d khoản 1 Điều 160 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định giá đất cụ thể được áp dụng cho trường hợp: Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 3 Điều 159 của Luật này.

Do đó, ông Châu cho rằng, điểm d khoản 2 Điều 125 cần được dẫn chiếu về điểm d khoản 1 Điều 160 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng việc sử dụng cụm từ “theo quy định của Luật này” để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Tiếp đó, khi đối chiếu với khoản 2 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định “Tổ chức đấu giá tài sản ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản”, tại điểm d quy định “d) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm” và tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định “b) Đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó” và tại điểm c khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản 2016 về tài sản đấu giá có “c) Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Vì vậy, Chủ tịch HoREA cho rằng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất phải được xác định theo quy định của Luật Đất đai và cần bổ sung quy định “giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng là giá đất cụ thể được xác định theo quy định của Luật này” vào khoản 2 Điều 125 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật.

Quy định tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm

Qua nghiên cứu, HoREA nhận thấy, điểm b khoản 13 Điều 1 Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định: Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tối thiểu là mười phần trăm (10%) và tối đa là hai mươi phần trăm (20%) giá trị khởi điểm… chưa thật hợp lý, mà nên quy định tiền đặt trước là 20% giá trị khởi điểm đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

HoREA cho rằng, mức 20% cũng là mức tiền đặt trước tối đa 20% giá khởi điểm theo quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 và Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và quy định tiền đặt trước là 20% giá trị khởi điểm cũng là 1 biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo năng lực của nhà đầu tư tham gia đấu giá và góp phần ngăn chặn tình trạng nhà đầu tư tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi.

Do đó, trong văn bản vừa gửi các cơ quan chức năng góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), HoREA đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 125 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hoặc có thể quy định nội dung này thành điểm đ (mới) theo hướng: Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng là giá đất cụ thể theo quy định của Luật này…

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích