Các doanh nghiệp góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT