Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1130/QĐ–BXD ngày 8/11/2023 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Mục tiêu của Kế hoạch là kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và bất cập trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ, đặc biệt là trong khâu giải quyết TTHC. Kế hoạch cũng có mục đích tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công (DVC) phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kế hoạch của Bộ Xây dựng đã nêu ra 16 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ. Trước hết, các đơn vị thuộc Bộ cần thường xuyên rà soát, mạnh dạn sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ. Các đơn vị cũng phải tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC, nhanh chóng chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Trung tâm Thông tin có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ có đủ điều kiện thực hiện DVC trực tuyến toàn trình để địa phương tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn quốc. 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng; phải liên thông, đồng bộ với cổng DVC quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Các đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng tiến độ, đồng thời kết nối, chia sẻ với cổng DVC quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Bộ Xây dựng sẽ thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc dứt khoát đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thành việc kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên cổng DVC quốc gia; nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ dữ liệu từ các CSDL quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Để đơn giản hóa TTHC, các đơn vị thuộc Bộ cần tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; Kiên quyết chưa cung cấp DVC trực tuyến đối với TTHC chưa có phương án cấu trúc lại và đơn giản hóa quy trình hoặc không phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần nhất; Rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đối với DVC trực tuyến không đáp ứng được mức độ dịch vụ đã công bố, chưa thông suốt và đơn giản, thuận lợi, giảm thời gian, chi phí thực hiện hơn so với thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Định kỳ hàng tháng, Bộ sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC và danh sách đơn vị, công chức, viên chức để xảy ra chậm trễ trong giải quyết TTHC.

Các Cục, Vụ, Văn phòng và Thanh tra Bộ phải thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, thường xuyên, kịp thời đối thoại, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định và thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo quy định.

Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có nhiệm vụ rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC, xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước đối với các TTHC liên thông giữa các cơ quan Trung ương và địa phương (đối với thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư).

Trung tâm Thông tin cần tập trung xử lý dứt điểm “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi sổ quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Văn phòng Bộ cần chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận một cửa, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, đảm bảo bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí hàng năm cho việc triển khai nhiệm vụ cải cách TTHC, chuyển đổi sổ theo hướng tăng cường thực hiện điều động cán bộ, bảo đảm nguyên tắc không làm phát sinh biên chế.

Để khuyến khích người dân thực hiện DVC trực tuyến, Trung tâm Thông tin phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng DVC trực tuyến; đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Trung tâm Thông tin là chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, hoàn thành việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ giữa các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cung cấp DVC trên môi trường điện tử do Bộ xây dựng, triển khai thực hiện tại các cấp chính quyền địa phương với cổng DVC quốc gia và Hộ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh.

Trước ngày 15/11 hàng năm, Thanh tra Bộ sẽ căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch thanh tra, trong đó lồng ghép nội dung thanh tra công tác cải cách TTHC tại các Cục, Vụ, Văn phòng, Trung tâm Thông tin.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích