Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022

Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022

MTĐT –  Thứ hai, 11/10/2021 17:34 (GMT+7)

Ngày 15/9/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1060/QĐ-BXD Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2020.

Kèm theo Quyết định này là bản Phụ lục các đề tài nhiệm vụ khoa học đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, trong đó nêu đầy đủ tên nhiệm vụ đặt hàng, định hướng mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính, yêu cầu đối với sản phẩm nghiên cứu.

Nguồn: Báo Môi Trường và Đô Thị

Bạn cũng có thể thích