Bộ Tài chính đặt mục tiêu an ninh mạng Việt Nam năm 2025 tầm nhìn 2030

Bộ Tài Chính vừa đưa ra một bước quan trọng trong việc bảo vệ an toàn an ninh mạng tại Việt Nam bằng việc công bố Quyết định số 2397/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia. Kế hoạch này đặt ra mục tiêu đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng toàn diện tại Bộ Tài chính và cả nước đến năm 2025, với tầm nhìn xa hơn đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2025 của Bộ Tài Chính là một loạt cam kết, cụ thể:

Đảm bảo an toàn thông tin cấp độ: 100% hệ thống thông tin của Bộ Tài Chính sẽ được đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ.

Triển khai đảm bảo an toàn theo mô hình 4 lớp: 100% các đơn vị thuộc Bộ Tài Chính sẽ triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Giám sát an toàn an ninh mạng: 100% hệ thống thông tin sẽ được triển khai giám sát an toàn an ninh mạng.

Kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng: 100% hệ thống thông tin sẽ được kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng.

Đào tạo và nâng cao nhận thức: 100% cán bộ làm công tác an toàn thông tin sẽ được đào tạo, tập huấn và tham gia diễn tập ứng cứu khắc phục sự cố. Cán bộ, công chức và viên chức cũng sẽ được nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Tài chính là đảm bảo rằng công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Bộ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về an toàn an ninh mạng. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ và góp phần triển khai thành công quá trình chuyển đổi số của cơ quan này. Để đạt được những cam kết này, Bộ Tài chính xác định một số nhiệm vụ quan trọng:

Hoàn thiện hành lang pháp lý: Bộ Tài chính cam kết hoàn thiện hành lang pháp lý và đảm bảo nguồn lực quốc gia cho công tác an toàn an ninh mạng. Điều này bao gồm việc ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tham gia xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù: Bộ Tài chính sẽ tham gia với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng cơ chế tiền lương đặc thù cho lực lượng chuyên trách về an toàn thông tin mạng và an ninh mạng trong các cơ quan và tổ chức nhà nước.

Triển khai Quy định nội bộ về an toàn, an ninh mạng: Bộ Tài chính sẽ triển khai xây dựng và ban hành quy định nội bộ về an toàn an ninh mạng.

Phát triển nguồn nhân lực: Bộ Tài chính cam kết phát triển nguồn nhân lực về an toàn an ninh mạng và tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn an ninh mạng.

Bộ Tài chính cũng giao Cục Tin học và Thống kê tài chính trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc triển khai kế hoạch này. Cục Kế hoạch – Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ để đề xuất và bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng tại Bộ Tài chính, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Bộ Tài chính thông qua Kế hoạch triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia đã tạo ra một bước quan trọng trong việc bảo vệ thông tin quan trọng của cơ quan này và cả nước. Các cam kết và nhiệm vụ được đặt ra trong kế hoạch này đánh dấu sự cam kết mạnh mẽ của Bộ Tài chính trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn, bảo vệ thông tin và an toàn quốc gia.

Duy Trinh

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích