Bộ KH&CN quản lý những sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nào?

Theo Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN, 11 sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, bao gồm mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý. Cụ thể:

1) Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa;

2) Khí dầu mỏ dạng hóa lỏng (LPG) – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng trước khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa;

3) Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

4) Đồ chơi trẻ em – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5) Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện) – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan. Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

 Ảnh minh hoạ

6) Thiết bị điện và điện tử (tương thích điện từ) – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

7) Thép làm cốt bê tông – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

8) Thép các loại (bao gồm các loại thép thuộc Phụ lục II và Phụ lục III Thông tư liên tịch số 58/2015/TT-BCT-BKHCN) – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

9) Dầu nhờn động cơ đốt trong – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

10) Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

11) Thép không gỉ – Biện pháp quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sau khi thông quan, Cơ quan kiểm tra: cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Biện pháp quản lý

Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 sản xuất trong nước, biện pháp quản lý được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, biện pháp quản lý được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN.

Phong Lâm

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích