Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ

(Xây dựng) – Ngày 9/01/2024, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban; Nguyễn Đức Hiển, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban.

Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
Đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo tại hội nghị.

Xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ và chất lượng

Theo báo cáo, trong năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện, qua đó góp phần tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
Đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục bổ sung, hoàn thành và trình Bộ Chính trị 02 đề án. Thứ nhất là Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 để tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Thứ hai là Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì xây dựng và hoàn thành Đề án “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” trình Bộ Chính trị vào tháng 11/2023.

Ban chủ trì xây dựng và hoàn thành Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” trình Ban Bí thư. Sau khi xem xét nội dung đề án, Ban Bí thư đã thống nhất ban hành Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

Bên cạnh việc chủ trì xây dựng các đề án theo nhiệm vụ được giao, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị.

Nhìn chung, việc triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Ban Kinh tế Trung ương tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng, phương thức triển khai bài bản, huy động được trí tuệ, sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và một số cơ sở nghiên cứu có uy tín trong quá trình xây dựng các Đề án.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tổ chức nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế – xã hội phục vụ công tác tham mưu, đề xuất. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến được chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng, khách quan. Công tác theo dõi, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các chủ trương của Đảng về kinh tế tiếp tục được Ban quan tâm tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Ban đã chủ trì phối hợp với một số cơ quan liên quan tổ chức thành công 06 sự kiện tầm quốc gia và quốc tế và rất nhiều hội thảo, tọa đàm trong khuôn khổ kế hoạch xây dựng các đề án của Ban.

Các sự kiện được tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế, mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và nhận được sự đánh giá tích cực của dư luận xã hội và giới chuyên môn.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong năm 2023. Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm triển khai. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được triển khai nghiêm túc. Công tác Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác đoàn thể được chú trọng chăm lo, qua đó góp phần củng cố khối đoàn kết, giữ vững tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đề xuất và được ban hành nhiều vấn đề tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh những kết quả Ban đạt được trong những năm qua và trong năm 2023…

Trưởng ban ghi nhận: Những thành tựu và kết quả khích lệ đó, một phần là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của tập thể lãnh đạo Ban và nhờ sự đoàn kết thống nhất, lao động cần mẫn, sáng tạo, có trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác Đảng, góp phần cùng tập thể lãnh đạo Ban lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2023 và 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Theo đó, đầu nhiệm kỳ đến nay, với trách nhiệm tham mưu chiến lược, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng 14 đề án, qua đó Ban chấp hành Trung ương đã ban hành 3 Nghị quyết; Bộ Chính trị ban hành 7 Nghị quyết, 01 Kết luận; Ban Bí thư ban hành 01 Chỉ thị, 02 Kết luận.

Nhiều nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành là những vấn đề tác động rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của nước ta. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Ngoài những nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương còn nỗ lực chủ động nghiên cứu, tham mưu, triển khai một số vấn đề lớn thuộc phạm vi nhiệm vụ.

Ban Kinh tế Trung ương cũng tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ cho công tác tham mưu chiến lược. Để thực hiện được một khối lượng công việc lớn như vậy, trong đó có công việc phức tạp, khó, mới thì đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn từ lãnh đạo Ban đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, địa phương.

Ban Kinh tế Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ
Toàn cảnh hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Đồng tình với các ý kiến và đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Một là, Ban tập trung nâng cao chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về kinh tế – xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 cũng như những năm tiếp theo.

Hai là, Ban cần chủ động theo dõi, bám sát tình hình kinh tế – chính trị trong nước, quốc tế và dự báo kịp thời, phát hiện những vấn đề mới, có tính cấp bách, quan trọng để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển kinh tế – xã hội đất nước trong bối cảnh mới.

Ba là, quan tâm triển khai và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng đi nhanh vào cuộc sống.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế; tìm kiếm biện pháp mới để công tác tham mưu chiến lược của mình đạt được mức độ sâu sắc hơn, hiệu quả to lớn hơn trong thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Trần Tuấn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả, kịp thời của các ban, bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua…

Đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ: Trong năm 2024 và thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao cũng như kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra, trong đó đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích