Bắc Giang: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích

(Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành tăng cường các biện pháp quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích
Năm 2021, trong quá trình tu bổ, tôn tạo chùa Thổ Hà (huyện Việt Yên, Bắc Giang), đơn vị thi công đã làm vỡ tấm bia đá 342 năm tuổi.

Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích; lập quy hoạch, cắm mốc giới di tích, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm hơn. Việc phân cấp quản lý di tích bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, việc đầu tư kinh phí từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa cho công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích được quan tâm thường xuyên, có nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nêu trên vẫn còn một số hạn chế như: Đầu tư, tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích chưa được quan tâm đúng mức, công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương chưa chặt chẽ, một số di tích tu bổ, tôn tạo không đúng với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, thỏa thuận… làm ảnh hưởng tới việc giữ gìn yếu tố gốc cấu thành di tích, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để làm tốt hơn nữa và chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý di tích và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò chủ trì, tiến hành rà soát, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

Hướng dẫn các địa phương về quy định, trình tự, thủ tục triển khai các dự án, các nội dung thẩm định, thỏa thuận dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định, nhằm bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích trong các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích ở địa phương.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, để nâng cao chất lượng thực hiện các dự án tu bổ di tích, khắc phục các hạn chế, tồn tại nêu trên…

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở, ngành liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với công tác quy hoạch, các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Khi thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của di tích thì phải xin ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngoài ra, các Sở, ban, ngành khác thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích