Bắc Giang: Áp dụng, duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

Toàn tỉnh hiện có 268 cơ quan, đơn vị đã xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; trong đó có 41 cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng (đạt tỷ lệ 100%); 215 đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng.

Năm 2023, toàn tỉnh có 18 cơ quan cấp tỉnh xếp loại tốt về áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 4 cơ quan xếp loại trung bình; 5 cơ quan xếp loại yếu. UBND các huyện, TP đều xếp loại tốt về áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, có 159 UBND xếp loại tốt; 41 UBND xếp loại khá; 7 UBND xếp loại trung bình; 2 UBND xếp loại yếu.

Ảnh minh họa.

Việc áp dụng, duy trì hệ thống QLCL của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực đã sáng tạo, chủ động trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao hiệu quả công tác áp dụng, duy trì hệ thống QLCL của các cơ quan trong tỉnh. Bắc Giang là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc thực hiện việc đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL của các cơ quan trên phần mềm…

Bên cạnh kết quả đạt được, trong tỉnh còn một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức việc áp dụng hệ thống QLCL. Cụ thể là chưa kịp thời đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống QLCL cho cán bộ, công chức; quản lý tài liệu, hồ sơ chưa khoa học. Việc chấm điểm trên phần mềm còn gặp khó khăn, mất nhiều thời gian trong công tác đánh giá, gắn tài liệu…

Trong năm 2024, Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang thống nhất thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là kịp thời tham mưu UBND tỉnh sửa đổi quy chế hoạt động của BCĐ bảo đảm phù hợp tình hình thực tế. BCĐ ISO tỉnh tập trung kiểm tra, đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL của các cơ quan năm 2024; hướng dẫn UBND các huyện, TP, UBND cấp xã đánh giá, chấm điểm trên phần mềm công tác xây dựng hệ thống QLCL…

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất được nâng cấp từ các phiên bản trước đó với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc.

Những năm qua, việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã khẳng định vai trò của tiêu chuẩn là công cụ quan trọng, hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước trong việc chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực thi công vụ.

Mục tiêu chính là hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có liên quan; minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hoạt động cải cách hành chính nhà nước.

Hà My

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích