Bà Rịa – Vũng Tàu: Đến năm 2023 nâng cao nhận thức, kỹ năng về NSCL cho ít nhất 200 doanh nghiệp

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng về các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho ít nhất 200 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ ít nhất cho 02 doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Nhiệm vụ và giải pháp, thứ nhất, nghiên cứu xây dựng chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; Nghiên cứu tính toán mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025, nhằm khảo sát mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cơ quan thực hiện: Cục Thống kê chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ảnh minh họa.

Thứ hai, tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng: Thông tin tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan năng suất chất lượng đăng lên website, báo, đài, bản tin… để thông tin kịp thời cho doanh nghiệp; Tổ chức hội thảo, hội nghị, các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn, các giải pháp có liên quan đến nâng cao năng suất, chất lượng; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật;,… cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các buổi chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung có liên quan đến năng suất và chất lượng trong và ngoài tỉnh.

Cơ quan thực hiện: các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền Thông, Du lịch chủ động triển khai nhiệm vụ lồng ghép với các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị trong năm 2023; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Thứ ba, hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh: Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 theo hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng: Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng cho lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Hà My

Nguồn: Tạp chí điện tử chất lượng Việt Nam

Bạn cũng có thể thích