An Dương (Hải Phòng): Cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới

(Xây dựng) – Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2018, 15/15 xã trên địa bàn huyện An Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, An Dương đã cơ bản đạt các tiêu chí để trở thành huyện nông thôn mới và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của thành phố Hải Phòng.

an duong hai phong co ban hoan thanh 9 tieu chi huyen nong thon moi
Một tuyến đường xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện An Dương.

Chuẩn bị đủ điều kiện trở thành huyện nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân; do đó các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, nội dung Chương trình xây dựng Nông thôn mới, từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân các địa phương đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới, thông qua đó đã có những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hiến đất làm đường giao thông, đóng góp kinh phí và ngày công lao động… để làm đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng,…

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, tổng nguồn lực thực hiện chương trình trên địa bàn huyện là 5.162.542 triệu đồng. Nguồn vốn do ngân sách Nhà nước đầu tư Chương trình Xây dựng Nông thôn mới được phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng đối tượng là nguồn lực chủ yếu trong đầu tư, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới.

Kết quả đến hết năm 2018, 15/15 xã trên địa bàn huyện được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay An Dương đã cơ bản hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí về quy hoạch có các đồ án được phê duyệt như: Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 phê duyệt điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện An Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của UBND thành phố Hải Phòng; Các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và được công bố công khai có quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Các đồ án quy hoạch nêu trên đã định hướng rõ quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ, nông nghiệp – thủy sản; định hướng hệ thống trung tâm của huyện; tổ chức hệ thống điểm dân cư nông thôn, bao gồm các điểm dân cư tập trung phát triển. Xác định và tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dụng thể thao, thông tin truyền thông), định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện.

Tiêu chí giao thông: Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng Nông thôn mới, thực trạng tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn so với Bộ tiêu chí quốc gia về giao thông: Đường trục xã đạt 72%; đường trục thôn đạt 65%; đường ngõ xóm đạt 38%; đường trục chính nội đồng là đường đất chưa được cứng hóa.

Giai đoạn 2011 – 2020 đã nâng cấp và làm mới, nhựa hóa bê tông hóa được 571,94km đường giao thông (trong đó: 82,8km đường trục xã; 401,61km đường thôn xóm; 82,52km đường nội đồng; 5,01km đường nội bộ nghĩa trang). Thực hiện chương trình hỗ trợ xi măng làm đường ngõ xóm và đường nội đồng của thành phố, từ năm 2013 đến năm 2020, toàn huyện đã tiếp nhận 78.500 tấn xi măng, xây dựng 492,5km đường ngõ xóm, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân và đường trục chính nội đồng.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Bùi Xuân Khải – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Dương cho biết: Giai đoạn 2021 – 2025, huyện An Dương tập trung nguồn lực xây dựng Chương trình Xây dựng Nông thôn mới theo tiêu chí kiểu mẫu và phấn đấu hoàn thành trước năm 2025.

Huyện tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với đô thị hóa, phấn đấu thực hiện các xã đạt tiêu chuẩn, tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường tiến tới nâng cấp huyện An Dương thành quân của thành phố trước năm 2025.

Trên cơ sở cập nhập các quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng, các quy hoạch cấp trên, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch có liên quan về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, tập trung rà soát, thực hiện các bước quy trình, thủ tục lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đáp ứng được các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu thành phố giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND thành phố và định hướng quy hoạch chung của huyện, phát triển mở rộng không gian đô thị, hướng tới trở thành đơn vị hành chính cấp quận trước năm 2025.

Cụ thể, năm 2021, phấn đấu 04 xã cơ bản hoàn thành 17/17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND thành phố về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020- 2025.

Năm 2022, phấn đấu 05 xã cơ bản hoàn thành 17/17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Năm 2023, phấn đấu 06 xã cơ bản hoàn thành 17/17 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Năm 2024: Phấn đấu 100% số xã (15/15 xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định và hoàn thiện các hồ sơ đề xuất huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trong năm 2025.

Với những giải pháp định hướng cụ thể như vậy, cùng với sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng huyện An Dương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và là tiền để để An Dương lên quận vào năm 2025.

Nguồn: Báo xây dựng

Bạn cũng có thể thích