Duyệt theo chuyên mục

Tin Khoa học – Công nghệ

Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế số

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số đang ngày càng có vai trò quan trọng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển của nền…