Duyệt theo chuyên mục

Văn bản chính sách

Một số nội dung góp ý với Dự thảo Nghị định (Luật Bảo vệ Môi trường 2020) của tỉnh Hải Dương

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã có văn bản góp ý, đề xuất một số nội dung vào dự thảo Nghị định.

Cần cân nhắc “Không lấy mẫu, kiểm định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu theo QCKT môi trường”

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng như căn cứ thực tiễn quản lý nhà nước về môi trường tại thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ góp ý đề xuất một số nội dung vào dự thảo Nghị định.